شرکت دبیر انجمن توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران در هفتمین کنگره اسیایی توانبخشی قلبی و پیشگیری از بیماری های قلبیشرکت دبیر انجمن توانبخشی قلبی عروقی ریوی ایران در هفتمین کنگره اسیایی توانبخشی قلبی و پیشگیری از بیماری های قلبی به عنوان Invited speaker

کشور هنگ کنگ تاریخ 8 تا 11 نوامبر 2018

 

به دعوت انجمن اسیایی و اقیانوسیه قلب سرکار خانم دکتر فرزانه ترکان به عنوان سخنران مدعو جهت برگزاری دو کارگاه تخصصی در این کنگره شرکت نمود.

این کنگره با هدف اموزش روشهای پیشگیری اولیه و ثانویه بیماری های قلبی و با دعوت از 11 سخنران بین المللی از جمله رییس انجمن قلب اروپا و 20 سخنران داخلی برگزار گردید.

خانم دکتر ترکان برای سومین بار به عنوان سخنران مدعو در این کنگره شرکت مینماید.

دو روز ابتدایی کنگره با برگزاری کارگاه های تخصصی اداره گردید و سپس دو روز برگزاری کنگره به ارایه اخرین تحقیقات و مقالات در این زمینه اخنصاص داشت.

عناوین کارگاه ارایه شده توسط خانم دکتر ترکان به شرح ذیل میباشد:

1-     Physical Activity in Cardiac Patients -Aerobic, Resistance Activities

2-     What to Expect during Cardiac Rehabilitation

 

مباحث مطروحه در کنگره پیرامون اقدامات موثر پیشگیرانه در وقوع بیماری های قلبی عروقی چون ترک اعتیاد و سیگار و نیز روشهای تغذیه صحیح بود.

کلیه مقالات و مطالب کارگاهها در Hong Kong Journal of Cardiology

انتشار یافت.